Næste kamp

Div1 Søn 07-Apr

| 15:30

@

Bjerringbro 1

Næste kamp

Div1 Søn 07-Apr

| 15:30

@

Bjerringbro 1

Næste kamp

Div1 Søn 07-Apr

| 15:30

@

Bjerringbro 1

Generalforsamling i BKV81

Referat af generalforsamling i BKV81 tirsdag den 15. juni 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse

 

 1. Valg af dirigent.

Karsten Friis Hansen blev enstemmigt valgt.

 1. Valg af referent.

Anne Dorthe Holm blev enstemmigt valgt.

 1. Formandens beretning.

Morten Jensen fortalte om en sæson præget af Corona-restriktioner. En stor del af sæsonen var uden aktiviteter, dog lykkedes det med udendørs træning efter nytår.

Men formanden var optimistisk ift. fremtiden for basketball i Vejen. Bestyrelsen arbejder hårdt for at udvikle klubben; der er god kontakt til kommunen og skolerne, som ønsker at indgå i diverse samarbejder. Bestyrelsen har nedsat en lang række udvalg – sports-, økonomi-, materiale- og sponsorudvalg. Efter noget turbulens på trænerfronten forrige sæson er det også lykkedes at få en stor kapacitet som head coach i form af Johnell Smith, og formanden slog fast, at det er et super match.

Formanden takkede alle, som bidrager til BKV81’s eksistens og virke – trænere, frivillige, bestyreslen.

Morten Jensen rundede af med at oplyse, at han går med tanker om at afrunde sit lange virke som formand i BKV81 med den begrundelse, at der måske skal nye kræfter og nye øjne til.

 1. Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Hanne Beck fremlagde regnskabet. Grundet Corona-pandemien har der stort set ingen udgifter været til kampe, dommere, etc. Omvendt blev også en del af klubbens kultur-arrangementer aflyst, hvorfor indtægterne herfra også er mindre end normalt. Kontingentindtægterne er også en smule mindre end sidste år, dels fordi trænere og bestyrelsesmedlemmers børn under 18  ikke betaler kontingent, dels er der et lille fald i medlemstallet. Det er dog lykkedes klubben at fastholde sponsorindtægterne på samme niveau som sidste år trods corona, hvilket må siges at være flot set i lyset af, at det private erhvervsliv også har været presset. Desuden har kasserer Hanne Beck søgt og fået et pænt beløb fra corona-puljen. Samlet kommer klubben ud af 2020 med et overskud på 34.000 kroner.

 1. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen var der forslag til ændringer i klubbens vedtægter. Hidtil: 4-7 medlemmer vælges for et år ad gangen. Forslag til ændring: 5-7 medlemmer vælges for to år ad gangen. Medlemmerne er på valg i henholdsvis lige og ulige år. Begrundelsen er at skabe mere kontinuitet, idet det med de nuværende vedtægter er en mulighed, at hele bestyrelsen går af på én gang. Forslaget blev vedtaget. Desuden blev det vedtaget at indskrive en mulighed for virtuel generalforsamling, samt at bestyrelsen i særlige tilfælde har mulighed for at bevilge et kontingent tilbagebetalt.

 1. Valg til bestyrelse

Kim Østergaard har efter et år i bestyrelsen valgt at træde ud igen. Samtlige resterende medlemmer modtog genvalg. Anne Dorthe Holm blev valgt som suppleant.

 1. Valg af revisor

Martin Riis Holm blev genvalgt.

 1. Eventuelt

Sportschef John Klausen gennemgik planerne for næste sæson, herunder hvilke hold, der pt. er tilmeldt turnering. Der er også en ny træner på vej.

I uge 26 afholder klubben basket-camps i VIC med Johnell Smith, som er åbne for tilmelding for alle via DGI. Det bliver intime camps med max 30 deltagere, de forløber over 2 dage hver. I august skal klubben nok igen stå for afholdelsen af nordisk mesterskab for u15 landshold, men i en mindre udgave, da ikke alle lande deltager. Der er mange initiativer/tanker i gang, bl.a. inden for skolebasket og pigebasket.

Af arrangementer er der planlagt Linda P. standup i oktober, og i november er der koncert med Queen Machine med mulighed for at opgradere med julefrokost. Efter nytår endnu et standup arrangement.

Generalforsamlingen blev afrundet med, at Johnell Smith takkede for den modtagelse, han og hans familie har fået her i Vejen, hvor de er faldet godt til.

 

Referat af generalforsamling i BKV81 tirsdag den 15